Wat bieden wij

Wonen

Bewoners van “de Veenhoeve” kunnen beschikken over een ruime zit/slaapkamer (naar keuze) van 20 m2, met een eigen was-, douche- en toiletruimte. Elke bewoner wordt in de gelegenheid gesteld de eigen kamer naar eigen smaak en inzicht te stofferen en in te richten. Het inrichten van de algemene ruimtes in de woonvoorziening is de gezamenlijke zorg van de bewoners. Voor het onderhoud van de eigen ruimtes is de bewoner zelf verantwoordelijk. Het personeel van de woonvoorziening is verantwoordelijk voor het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het verzorgen van de was en het bereiden van de maaltijden.

Bij aanwezigheid van bewoners zal in principe altijd één van de zorgondernemers aanwezig zijn. Indien nodig worden de zorgondernemers vervangen door professioneel personeel. De geboden vorm van verzorging, begeleiding of ondersteuning zal overeenkomen met de afgegeven indicatie. 

De maaltijden zullen in principe gezamenlijk gebruikt worden in de centrale ontmoetingsruimte. Desgewenst kunnen bewoners de maaltijd op de eigen kamer nuttigen.

De centrale ontmoetingsruimte is verdeeld in een keuken en een zitkamer en heeft een totale royale afmeting van bijna 100 m2 . Hierdoor is er voldoende gelegenheid voor ontspanning en samenzijn. 

“De Veenhoeve” is een thuis waar mensen met een beperking gewoon kunnen wonen en van waaruit men kan deelnemen aan de samenleving.

Naast het bieden van ondersteuning op het vlak van lichamelijk welzijn en de algemene dagelijkse levensverrichtingen, wordt ook ondersteuning op het gebied van het sociaal-emotioneel welbevinden van de bewoner van belang geacht. Er wordt gestreefd naar een cultuur, waarin sprake is van respect voor het individu en voor elkaar. Een cultuur waarin ruimte aanwezig is voor het maken van eigen keuzes. Het creëren van een gezellige leefsituatie, waarin men zichzelf kan zijn en iets positiefs aan elkaar kan ontlenen, wordt van wezenlijk belang geacht.

Logeren

Logeeropvang is bedoeld voor thuiswonende  jongeren en ouderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.  Het logeren kan nodig zijn, zodat daardoor momenten ontstaan waarop de draagkracht van het gezin weer op peil kan komen. Hierdoor blijft het langer mogelijk om uw kind thuis te laten wonen. Door het logeren wennen ze daarnaast ook al aan het toekomstige wonen in een woonvoorziening of binnen een instelling.

In het logeerhuis bieden we zorg aan alle jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking die begeleiding nodig hebben. Bij het inplannen van de logeerperiodes staan de persoonlijke mogelijkheden en individuele begeleidingsvraag centraal. De zorg en begeleiding stemmen we af op de wensen van de logé.

Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Van zowel logés als hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten wij dat ze de identiteit van de Veenhoeve onderschrijven.

Dagbesteding

Zowel op het terrein van “de Veenhoeve” in Ederveen, als op onze locatie “de Woudhoeve” in Woudenberg vinden dagelijks talloze activiteiten plaats. Denk hierbij aan:

– Activiteiten rondom het vee (het verzorgen van de dieren);
– Ambachtelijke (machinale) houtbewerking (Alleen op de Woudhoeve)
– Digitaliseren van beeld- en audiomateriaal (Alleen op de Woudhoeve)
– Tuinwerkzaamheden
– Huishoudelijke werkzaamheden
– Bak- en kookactiviteiten
– Schilderen en tekenen
– Handvaardigheid en hobbyontwikkeling
-Inpakwerkzaamheden voor diverse bedrijven


Naschoolse opvang jeugd

Allerlei omstandigheden kunnen er de reden van zijn dat je als ouders en/of verzorgers graag opvang voor je kind wil.
Voor de zaterdag en de woensdagmiddag hebben we een speciaal programma. Deze activiteiten vinden altijd plaats op locatie “de Woudhoeve” in Woudenberg.
We maken dankbaar gebruik van de vele mogelijkheden van het grote terrein. In overleg met ouders/wettelijk vertegenwoordigers stellen we een afwisselend programma op voor de middag, zaterdag of vakantiedagen. Ons gezamenlijke doel daarbij is dat je, je op je gemak voelt.
Om u een impressie te geven:
– Verzorgen van dieren
– Buitenspelen
– Knutselen
Diverse klusjes op het terrein
Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.

Scroll naar boven