Over ons

Kennismaking met
Stichting zorgboerderij “de Veenhoeve”
“Geen tehuis, maar een thuis”

Wat is “de Veenhoeve”?

Begin 2006 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de bouw van “de Veenhoeve”. “De Veenhoeve” is een kleinschalige woonvoorziening, ontworpen in de stijl van een boerderij, met rechtstreeks daaraan gekoppeld een woning voor het beheerdersechtpaar. Samen met een team van vakbekwame begeleiders bieden zij zorg en ondersteuning aan de bewoners van “de Veenhoeve”.

“De Veenhoeve” is bedoeld voor mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen, maar (enige) ondersteuning behoeven. Vanuit “de Veenhoeve” wordt tevens begeleiding geboden bij het werken op eigen terrein of bij het zoeken naar werk elders. Het totale perceel, behorend bij de ‘Veenhoeve’ omvat ongeveer 3000 m2 grond en is gelegen op een aantrekkelijke locatie nabij de dorpskern van Ederveen. Het terrein biedt de mogelijkheid om lekker buiten bezig te zijn met onder andere het telen van de groente voor eigen consumptie. Het activiteitencentrum op eigen terrein geeft onderdak aan uiteenlopende activiteiten.Wie zijn de (toekomstige) bewoners van “de Veenhoeve”?

“De Veenhoeve” is bedoeld voor mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen, maar hierbij (enige) ondersteuning behoeven. We gaan daarbij uit van een diverse samenstelling qua, geslacht, leeftijd, zorgzwaarte en behoefte aan ondersteuning. Tevens moeten bewoners een meerwaarde ontlenen aan het wonen in een leefgroep. “De Veenhoeve” staat open voor mensen die zelfstandig willen wonen met het reële besef dat zij bij een aantal onderdelen van het dagelijks leven hulp nodig hebben.
Per individu wordt middels meerdere gesprekken beoordeeld of iemand past op “de Veenhoeve”. In dit traject is het mogelijk om één of meerdere keren te komen koffiedrinken, mee te eten of te logeren, om zo een indruk te krijgen van het wonen bij ons. Altijd zal meegewogen worden in hoeverre een toekomstige nieuwe bewoner een positieve meerwaarde bied op onze al aanwezige bewoners. Uitgangspunt voor het vaststellen van de hoeveelheid zorg en ondersteuning is de indicatiestelling.

Identiteit

Vanuit onze overtuiging dat God de Schepper en Onderhouder is van al het leven, willen wij zorgen voor onze bewoners. Daarbij is de Bijbel ons fundament en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid. We vragen onze bewoners zich hieraan te conformeren, maar we staan niet afwijzend tegenover eventuele toekomstige bewoners met een andere levensovertuiging. Wel is hierbij belangrijk dat de door ons gestelde normen en waarden gerespecteerd worden.

Praktisch geven we dit vorm door bij het eten te bidden, te danken, de Bijbel te lezen en de dag met elkaar, door middel van het lezen van de Bijbel en een dagboek, af te sluiten. Daarbij maken we graag ruimte voor het zingen van psalmen en gezangen. Ook bij het organiseren van activiteiten wordt rekening gehouden met onze identiteit. Onze insteek is dat de sfeer in de woonvoorziening “De Veenhoeve” herkenning oproept bij hun privé-thuissfeer. Alleen door een gezamenlijke herkenning van normen en waarden binnen “de Veenhoeve” zullen alle bewoners er zich thuis voelen.

We willen iedere bewoner de mogelijkheid en ruimte geven zijn of haar eigen kerk naar keuze te bezoeken en zullen hierin ook actief faciliteren.

Visie op zorg in “de Veenhoeve”

We willen dat elke bewoner zich thuis moet kunnen voelen. De bewoner mag zijn/haar eigen kamer inrichten naar eigen wens. Zo willen we voor een veilig en vertrouwde omgeving zorgen. We geloven dat alleen dan het beste in de bewoner naar boven komt.

Wij richten ons op lange termijn wonen, zodat we een stabiele factor zijn in het leven van onze bewoner. Eventuele aanpassingen in de faciliteiten of in de te geven zorg, zullen bij het veranderen van de zorgindicatie of het ouder worden van de bewoner zoveel als mogelijk mee veranderen.

Naast het bieden van begeleid wonen, het samenwerken aan het persoonlijke ontwikkelingsplan, denken we ook actief mee in de eventuele invulling van de dag door bijvoorbeeld dagbesteding. Wanneer gewenst en mogelijk geven we dit ook graag vorm op de woonlocatie.

Vanuit de overtuiging dat God ieder mens uniek heeft gemaakt, willen we oog hebben voor het individu. Juist de kleinschaligheid die wij voor ogen hebben, stimuleert de individuele bewoner op z’n best. Wij geloven dat hierdoor iedere bewoner de aandacht krijgt die het verdient. Daarnaast kan optimaal gewerkt worden aan een basis van wederzijds vertrouwen en respect. Hierdoor ontstaat een prettige sfeer, waarbinnen de bewoners zich vrij, veilig en gewaardeerd voelen.

De begeleiding zal per bewoner als maatwerk worden afgestemd. Dit in nauw overleg met ouders/contactpersoon. Daarbij speelt de indicatie vanuit het PGB een belangrijke basis in de zorg die verleent zal gaan worden. De door ons beschreven doelgroep zal in de PGB indicatie LVG 1 t/m 6 ingedeeld worden.

Deze nodig zorg zal verleend worden door vakbekwame en professionele medewerkers. Daarnaast zal per bewoner en per casus gekeken worden of het nodig is een externe expert in te huren. Daarin zal gestreefd worden naar een zoveel als mogelijke dezelfde groep mensen.

Ouders of andere familiebetrekkingen spelen een belangrijke rol in het leven van de bewoners. Daarom willen we alle ruimte geven voor bezoek en gesprek met de bewoner. Daarnaast hechten we veel waarde aan regelmatig contact over de gang van zaken en de voortgang als het gaat om de gestelde (leer)doelen. Hiervoor zal minimaal elk kwartaal in overleg met ouders/contactpersoon geëvalueerd worden en nieuwe leerpunten en doelen gesteld worden, die passend en in overeenstemming met de betreffende bewoner zijn.

Kwaliteit

We hebben het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien!’ van Federatie Landbouw en Zorg en zijn aangesloten bij Vereniging Bezig.
Zij zorgen er voor dat we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de zorg. Ook volgen we trainingen, intervisies en cursussen om continue aan de kwaliteit te kunnen werken.

Door de inbreng van onze eigenschappen, persoonlijkheden en ervaringen creëren we een unieke omgeving voor onze bewoners. Hierin staat de zorg om de bewoner centraal. Daarnaast willen we onze bewoners optimaal stimuleren zich te ontwikkelen en ontplooien. We geloven namelijk dat ieder mens uniek is in zijn of haar gekregen talenten. Onze kernwaarden zijn:
– Passend, zorg op maat.
– Persoonlijk, bewoner en omgeving centraal.
– Positief, aandacht voor wat wel kan. Wat je aandacht geeft groeit.
– Professioneel, het beste voor onze bewoners

Wanneer nodig is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. Volwassen deelnemers, hun familieleden/vertegenwoordigers en personeelsleden zouden terecht kunnen bij vertrouwenspersoon Edith van Rijn. Bij aanmelding voor zorg worden de gegevens van deze vertrouwenspersoon gedeeld.

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

Scroll naar boven