Kwaliteit van zorg
 
Het kwaliteitssysteem zorgboerderijen hanteert de volgende slogan: “Kwaliteit bieden is eigenlijk heel simpel: laten zien wat je doet, en doen wat je laat zien”. De zorgondernemers maken zichtbaar wat het aanbod van de woonvoorziening is. Op basis hiervan weet de bewoner wat hij/zij kan verwachten en of dit aansluit bij zijn/haar doelen, wensen en mogelijkheden. Bewaking van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het blijven zoeken naar mogelijkheden ter verbetering hiervan, zien de zorgondernemers als een belangrijke taak. Met de aandacht voor kwaliteit wordt getoond dat op een professionele manier gewerkt wordt. Het biedt tevens de garantie dat aan de afgesproken en vereiste normen ten aanzien van onder andere veiligheid, bejegening van en betrokkenheid bij de bewoner wordt voldaan.
 
De werkwijze van “de Veenhoeve “ zal zo transparant mogelijk zijn. Dit betekent dat waar nodig de inhoud van het dagelijks bezig zijn op schrift wordt gesteld. Mede door een goede samenwerking en open communicatie met ouders en andere betrokkenen, zal gestreefd worden naar een optimale kwaliteit van zorg- en dienstverlening.
 
Indien nodig, worden specialisten ingeschakeld. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een orthopedagoog, fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut.
 
Bewonersovereenkomst
De zorgondernemers stellen samen met de bewoners en ouder(s)/vertegenwoordiger(s) een Persoonlijke Bewonerovereenkomst op. Hierin staan afspraken over het wonen, de vrije tijd, dagbesteding/werk en zorg. Elk kwartaal wordt dit plan met de bewoner besproken. Daar waar nodig of wenselijk wordt de bewoners overeenkomst aangepast. Zorgondernemers en bewoner ondertekenen deze plannen. De zorgondernemers zorgen ervoor dat ook vrije tijd, dagbesteding en werk zo veel mogelijk via het sociale netwerk van zowel de bewoner en ouder/vertegenwoordiger als van de zorgondernemers wordt ingevuld. Uitdaging is om via de inzet van vrijwilligers, clubs, gemeentelijke instanties en de lokale middenstand tot een interessant aanbod te komen.
Als een bewoner dagbesteding in of rond “ de Veenhoeve” wil uitvoeren, is dit mogelijk. Met de zorgondernemers zal hiervoor een programma opgesteld worden.
 
Ouderparticipatie
Participatie van ouders en/of verwanten wordt als een belangrijke voorwaarde gezien om te komen tot een vraaggestuurde ondersteuning van de bewoners. Een wederzijds open en duidelijke communicatie is hierbij van wezenlijk belang. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers worden betrokken bij de inhoud van de zorg- en dienstverlening. Dit krijgt onder meer gestalte door het gezamenlijk vaststellen van de Persoonlijke Bewonersovereenkomst. Indien nodig, dan wel gewenst, is er telefonisch contact of vindt er persoonlijk overleg plaats. Bezoek bij een individuele bewoner kan met de bewoner zelf geregeld worden.